Spring naar hoofd-inhoud

Huisregels

Op het terrein, tenten en de keten van Potatolands, is onderstaand reglement van kracht. Door het betreden van het terrein of het gebouw van Potatolands verklaart u zich met dit reglement bekend en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot de volledige naleving daarvan.


- Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs.
- Wij schenken geen alcohol onder de 18 en werken daarom met toegangsbandjes.
- Sjoemelen met bandjes lijdt tot onmiddellijke uitzetting van het terrein.

- Bij het verlaten van het terrein wordt het toegangsbandje afgeknipt, indien u het terrein terug op wilt zult u opnieuw moeten betalen voor entree.
- Het is niet toegestaan glaswerk en of blikjes de evenement locatie binnen te brengen. 

- Het is niet toegestaan eigen drank of etenswaren de evenement locatie binnen te brengen.
- Het is niet toegestaan om met voorwerpen/drank te gooien in de evenement locatie. 

- Bezoekers dienen zich ook in de evenement locatie te kunnen legitimeren zodra de beveiliging hierom vraagt. 

- Consumpties moeten betaald worden met consumptiebonnen. Deze zijn verkrijgbaar bij de bonnenverkoop. 

- Consumptiebonnen zijn na afloop van het evenement niet in te wisselen voor contanten.
- De horeca verkoop stopt om 1:00 uur. Het festival stopt om 1:00 uur, terreinlichten gaan aan. Iedereen dient dan het terrein te verlaten.
- Bij betreding van de evenement locatie stemt men automatisch in met visitatie/fouillering. Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs, u dient de aanwijzingen hiertoe van de beveiliging op te volgen. Dit is ook voor uw eigen veiligheid! 

- Het is verboden zich achter het afgezette gedeelte van de evenement locatie te begeven wat wij Backstage ruimten noemen. 

- De organisatie van Potatolands behoudt zich het recht voor om bezoekers in beschonken toestand en/of onder invloed van drugs de toegang te weigeren c.q. te ontzeggen. 

- Het is verboden voorwerpen de evenement locatie in te brengen die als vuur-, slag of steekwapen kunnen dienen. 

- Het is verboden op de evenementlocatie drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Bij aantreffen van wapens of drugs wordt overgegaan tot aanhouding en overgedragen aan de politie. De goederen worden veiliggesteld en eveneens overgedragen aan de politie. 

- Het is niet toegestaan geweld te gebruiken of met geweld te dreigen. 

- Het is niet toegestaan zich door woord of gebaar schuldig te maken aan seksuele intimidatie en/of discriminatie.
- Bij ordeverstoring wordt handelend opgetreden door de beveiliging en in geval van strafbare feiten wordt de politie gewaarschuwd. Bij calamiteiten dient u zich te houden aan de instructies van de beveiliging, brandwachten en medewerkers van de Organisatie van Potatolands. 

- Bij beschadiging/vernieling aan eigendommen van Potatolands of goederen aanwezig in de evenement locatie is de desbetreffende bezoeker aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten. Indien nodig wordt aangifte gedaan van vernieling bij de politie. 

- De organisatie van Potatolands behoudt zich het recht voor bepaalde personen (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen. 

- Toegang tot het evenement is geheel op eigen risico. De organisatie van Potatolands kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook. 

- Gebruik van de parkeerplaatsen en fietsenstalling is op eigen risico. 

- Op de evenement locatie zijn heren- en damestoiletten
- Er zal uitsluitend zwak-alcoholische drank worden geschonken. 

- Denkt u bij het verlaten van de feestterrein aan de buren? Laat het ook voor hun een feest zijn! 

- Het is verboden om te roken in de tenten en keten op de evenement locatie. 

- Roken is alleen toegestaan in de buitenlucht, liefst bij de hoofd ingang/uitgang.
- Wij nemen foto's en video opnames, indien nodig geven wij die beelden aan de autoriteiten. 

- Alle gevallen waarin bovenstaande regels niet voorzien zal de organisatie van Potatolands beslissen.
- Bij overtreding van de huisregels wordt je bandje afgepakt, wordt je van het festival verwijderd en wordt in sommige gevallen de politie ingelicht.

Het regelement geldt vanaf donderdag 5 augustus tot en met maandag 12 augustus, zolang activiteiten van Potatolands gaande zijn.  (incl. opbouwen en opruimen)